ВАЖНО

Местни избори 2019 - на 27 октомври

Изображение
Местните избори за общински съветници и кмет ще бъдат проведени на 27 октомври 2019 година.

Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.nfsb.bg
Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, като наши членове. Тя се прилага за да предпазваме данните Ви, и защитаваме поверителността Ви. Посочваме също така необходимата информация относно начините за обработка на информация съдържаща лични данни, за да разбeрeтe каква информация събираме и защо я събираме, както   и   какви   права  имате  във  връзка  с  обработката  на  личните  данни,  които  ни предоставяте, както и Ви предоставяме информация относно правата ви във връзка с обработване на предоставените лични данни, и за възможните способи за защита на тези права, които може да използвате.

1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни :

Политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ /ПП НФСБ/ е вписана в регистър на Софийски градски съд по фирмено дело № 358 по описа за 2011год. с Булстат 176129116, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.  ПП НФСБ  е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Можете да се свържете с нас на адрес: ​​гр. София на адрес: ул. „Георги. С. Раковски“ №134​.​   По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните във ПП НФСБ на следните координати за връзка:
➢ имейл: presscenter@nfsb.bg; тел. ​​0894 545 538

2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме
предоставени лични данни:
2.1 В зависимост от конкретните цели и основания ПП НФСБ обработва посочените по-долу данни:
а) Предоставените от Вас данни са необходими за идентификация и изпълнение на правни задължения, нормативни изисквания, и изпълнение на решенията на политическата партия:
• Данни за физическа идентичност - имена; имейл; адрес; телефон за връзка;
• Данни за политическата принадлежност на лицата;

2.2  Цели и правни основания за обработване на личните данни:
а) Личните данни от лицата се предоставят на политическата партия на основание изпълнение на нормативни изисквания – чл. 2 от Закона за политическите партии, чл. чл. 46, 60, 91, 102, 118, 124,133- 136, 140-143, 147-148, 156, 158, 162-172 от Изборния кодекс, чл.7, чл.16, чл. 34 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 9, ал. 6 от устава на ПП НФСБ, във всички случаи, когато е необходимо, след получаване на изрично и информирано съгласие отлицето, за което се отнасят личните данни.

3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

3.1.  Личните данни, обработвани от политическата партия, са защитени от разкриване на трети лица. Трети лица не могат да имат достъп до такава информация, освен ако не съществува  нормативно  задължение  за  такъв  достъп.  Разкриване  на  такава  информация трябва да бъде изрично разрешено от   лицата по защита на личните данни, като се предприемат подходящи мерки, които да осигурят спазването на законодателството в областта на личните данни, както и при спазване на задължението за конфиденциалност (което се налага, чрез изискване от третата страна да подпише декларация за поверителност) и обезопасяване предаването на всякакъв обмен на данни.

4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Съхраняването на данни е в съответствие с целите, за които са събрани данни и законоустановения срок. Личните данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осъществи целта, за която са били събрани или както се изисква от приложимото право. Така например, данните на членовете се обработват до прекратяване на членството в партията независимо от причината. Данните на дарители се обработват  след  приключване  на  правоотношението,  в съответствие със сроковете установени  в  националното  законодателство  –  Закона  за  счетоводството.  Данните необходими за набиране на подписки, застъпници и представители се съхраняват до предаването им на компетентния държавен орган – ЦИК, РИК, ОИК. След изтичането на определения срок, данните се унищожават по безопасен начин.

5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от ПП НФСБ и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

➢ да подадете възражение до администратора ПП НФСБ срещу обработването на личните Ви данни;
➢ да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от ПП НФСБ информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни. За целта е необходимо подаване на писмено заявление до обработващия лични данни, в това число и по електронен път лично или чрез упълномощено лице. Заявлението следва да съдържа следната минимално информация - име на лицето и други данни, които го идентифицират – описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични данни (посочване на една от следните възможности - устна справка, писмена справка, предоставяне на копие от исканата информация) подпис, дата и адрес на кореспонденцията или електронен адрес; пълномощно
– когато заявлението се подава от упълномощено лице. Заявлението се завежда в общия входящ регистър на администратора. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаване на искането, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране личните данни на лицето с оглед възможни затруднения в дейността на администратора. Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено правно основание, на заявителя се отказва достъп до тях с мотивирано решение. Отказът за предоставяне на достъп до съхранявани  лични данни  по  този  ред  може  се  оспорва  от  лицето  пред

Комисията за защита на личните данни;
➢ да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни, непълни,
остарели, или следва да се допълнят с оглед на целите на обработката;
➢ да изискате да се изтрият личните Ви данни (правото „да бъдеш забравен“), в
някои от следните случаи:
1.   същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;
2. оттеглили сте съгласието (възразили сте изрично за тяхната обработка и ПП НФСБ няма друго легитимно основание за съхраняването и обработването им);
3.   обработването на личните Ви данни е признато за незаконно от компетентен административен или съдебен орган;
4.   националното или европейското законодателство изискват това;
➢ да  изискате  да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от
следните случаи:
1. при оспорване на точността на личните Ви данни за срока, необходим на ПП НФСБ да провери точността на данните;
2.  установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити изцяло;
3.   желаете  личните  Ви  данни  да  се  съхраняват,  въпреки  че  ПП НФСБ не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или
защитата на Ваши правни претенции;
4.   при  отправено  от  Вас  възражение  срещу  обработването  на личните Ви данни или срещу обема на обработваните лични данни - за срока на проверката на основателността му;
➢ да потърсите защита по съдебен или административен ред, в случай, че според
Вас правата Ви на субект на лични данни са били нарушени, независимо кой съхранява и обработва личните Ви данни. Необходима информация за органа за защита, във връзка със събирането и обработката на лични данни:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
GPS координати: N 42.668839    E 23.377495
Електронна поща: kzld@cpdp.bg Интернет страница: ​www.cpdp.bg Факс – 029153525.
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

​ 6​. Мерки за защита при обработване на личните данни:

6.1 Правилата за защита при обработване на лични данни регламентират следните технически мерки на ПП НФСБ, които:

1.   контрол на достъпа до оборудване - отхвърля достъпа на неоторизирани лица до оборудването за обработка на данни ;

2.   контрол на информационните носители - предотвратява неоторизираното четене, копиране, промяна или унищожаване на информационни носители;

3.   контрол по съхраняването - предотвратява неоторизираното добавяне, въвеждане, преглеждане, промяна или заличаване на съхранени лични данни;

4.   контрол  на  достъпа  до  данни  -  гарантира, че лицата, които са оторизирани да ползват
система за автоматизирана обработка на данни, имат достъп само до данните, включени в обхвата на техния достъп;

5. контрол на въвеждане – осигурява възможност за последваща проверка и установяване какви лични данни са въведени в системите за автоматизирана обработка на данни, кога и от кого са въведени данните;

6.3. Служителите на ПП НФСБ, обработващи лични данни, вземат мерки за гарантиране на надеждност при обработването, като осъществяват технически и организационни мерки за защита на личните данни.

7.  Актуализация на лични данни – какво представлява и как се извършва актуализация на съхранявани лични данни:

7.1. Актуализация на лични данни представлява допълнение или изменение на съществуваща информация в партията. Актуализация на лични данни се извършва:
➢ по искане на лицето, за което се отнасят личните данни, когато то е установило, че е налице
грешка или непълнота в тях, и удостовери това с документ;
➢ по  инициатива  на  обработващия  лични  данни  –  при  наличие  на документ, даващ основание за актуализация;
➢ при установена грешка при обработката на личните данни от страна на обработващия лични данни;

7.2. При актуализация на лични данни в досието на съответното лице се отразяват регистрационния номер на документа, източник на данните за актуализацията, дата на актуализацията. Актуализацията се извършва от лицето, обработващо личните данни.

8​. Необходима информация във връзка с искания за достъп до лични данни:

Адресът, на който се приемат молби за достъп и предоставяне на лични данни от регистрите на ПП НФСБ е гр. София ул. „Георги С. Раковски“ №134 или на електронен адрес: presscenter@nfsb.bg